رئیس اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۹۱۸۳

رسول منصفی

رئیس امور عمومی دانشکده بهداشت 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد 

تلفن مستقیم: 

تلفن داخلی:  219

پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۴۰۱
-->