امور دانشجویی

تعداد بازدید:۷۲۴۷

 

کارشناس امور دانشجویی: محمد نعمتی نیا

تلفن داخلی 239 تلفن خانه ۱۰۴۵-۳۳۵۱۲۰۰۰

 

شرح وظایف کارشناس امور دانشجوئی

همکاری با معاونت دانشجوئی، فرهنگی دانشگاه درخصوص صدور دفترچه بیمه برای دانشجویان متقاضی
پرداخت وام ضروری، ازدواج وودیعه مسکن برای دانشجویان متقاضی واجدالشرایط درهرسالتحصیلی
تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل وارسال پرونده آنان به معاونت دانشجوئی، فرهنگی
پرداخت وام تحصیلی ومسکن برای دانشجویان متقاضی واجدالشرایط درهر نیمسال تحصیلی
تکمیل فرم تعهد محضری وافتتاح حساب بانکی برای دانشجویان متقاضی وام
ثبت نام وتشکیل پرونده اموردانشجوئی برای دانشجویان جدید الورود
راهنمائی دانشجویان جهت استفاده از انواع تسهیلات دانشجوئی
همکاری در برگزاری امتحانات مختلف دانشجویان

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۴۰۲
-->