شماره تلفن ها

تعداد بازدید:۵۰۶۰

لیست تلفن دانشکده بهداشت

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

اسامی پرسنل

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

اسامی پرسنل

1

مسئول دفتر دانشکده

200

33513775

آقای نامور

26

کارشناس EDO

247

-

خانم حسین پور

خانم پاداشی

2

تلفکس دفتردانشکده

-

33512004

-

27

بسیج جامعه پزشکی

361

-

آقای صدیق

3

ریاست دانشکده

201

33513775

خانم دکتر مردی

28

مسئول IT

316

33521781

خانم اوجی

4

معاونت آموزشی دانشکده

202

33511027

آقای دکتر مرادی اصل

29

حراست

303

33521784

آقای وافری

خانم عقلمند

5

معاونت پژوهشی دانشکده

203

-

آقای دکتر وثوقی

30

آبدارخانه

221

-

آقای خلیل پور

7

رئیس امور مالی

310

-

آقای نجف وند

32

نگهبانی

500

-

-

8

کارگزینی

-

33522432

33522462

آقای قهرمانی

آقای پولادرگ

33

کمیته انضباطی

218

33510058

آقای داداشیان

خانم استحمامی

9

مسئول تدارکات

300

33521786

آقای آرایش مقدم

آقای معصومی

آقای عالی

34

آزمایشگاه بهداشت محیط

312

-

خانم عین اله زاده

خانم ادهمی

مسئول اموال

حسابداری

10

دبیرخانه (تلفکس)

209

33525367

آقای جودی

خانم بشردوست

آقای رزمی

35

کارشناس محیط

کارشناس حرفه ای

240

239

-

آقای صدیق

آقای قنبری

11

مسئول اعتبارات

206

-

آقای ولایتی

36

هیئت علمی

222

33519925

آقای دکتر ادهم

12

دریافت و پرداخت

212

-

خانم کیانی

37

هیئت علمی

223

33519925

آقای دکتر عباسقلیزاده

13

کارشناس درآمد

242

-

خانم نظری

38

هیئت علمی

224

-

آقای مهندس اباذری

14

رسیدگی به اسناد مالی

206

-

آقای حسن زاده

39

هیئت علمی

203

-

آقای دکتر وثوقی

15

نظام نوین مالی

206

-

آقای سعیدی

40

هیئت علمی

228

-

آقای دکتر عالیقدر

16

انبار دار

207

-

آقای دیده بان

41

هیئت علمی

230

-

آقای مهندس بابایی

17

کارشناس پژوهش

213

33513428

خانم صادقی

42

هیئت علمی

231

-

آقای مهندس مرادی

18

امور دانشجویی

217

-

آقای نعمتی نیا

43

هیئت علمی

231

-

آقای دکتر پورعشق

19

تاسیسات

220

-

آقای نوروزپور

آقای عباسی

44

هیئت علمی

232

-

آقای دکتر حمیدزاده

20

مسئول آموزش

215

33520477

خانم مرادی

خانم عباسقلی زاده

45

هیئت علمی

233

-

آقای دکتر صادقی

کارشناس آموزش محیط

کارشناس آموزش عمومی

46

هیئت علمی

227

33516475

آقای دکتر قاسمی

21

کارشناس بهداشت

216

33520477

خانم غفاری

47

هیئت علمی

236

33518970

آقای دکتر مختاری

22

امور کلاس ها

کارشناس آموزش حرفه ای

219

33520477

خانم روحی

خانم جعفری

48

هیئت علمی

237

33518970

آقای مهندس سرانجام

24

دفتر مجله و مسئول سایت

214

33513428

خانم تفرجی

لیست تلفن دانشکده دندانپزشکی

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

اسامی پرسنل

ردیف

نام واحد

داخلی

مستقیم

اسامی پرسنل

1

نگهبانی

400

-

آقای جهانگیری

21

آبدارخانه

357

-

آقای محمدی

2

مسئول دفتر (تلفکس)

350

33521780

آقای فرجی

22

-

-

-

-

3

ریاست دانشکده

350

33510054

دکتر حاج محمدی

23

پری کلینیک

424

33521783

*

4

معاونت آموزشی

306

33510061

دکتر حیاتی

24

حراست

303

33521784

آقای وافری

5

معاونت پژوهشی

305

-

دکتر رهبر

25

اموال

300

-

آقای معصومی

6

-

-

-

-

26

رئیس امور مالی

310

-

آقای نجف وند

7

آموزش

302

33512132

خانم پاسدار

خانم پورفرج

خانم قاسملو

خانم میرش زاده

خانم آزادواری

خانم عباسوند

27

مسئول خدمات

314

-

آقای داداش زاده

9

مدیریت کلینیک

407

-

دکتر عجمی

29

دبیرخانه (تلفکس)

209

33525367

آقای جودی

خانم بشردوست

آقای رزمی

10

-

-

-

-

30

-

-

-

-

11

مسئول IT

316

-

خانم اوجی

31

نقلیه

-

33525434

فاضل پورعلی

12

کارپردازی

233

-

آقای مظفری

32

دریافت و پرداخت

212

-

خانم کیانی

13

مسئول پرستاری

411

33524461

خانم صدری

خانم ابراهیم پور

33

کارشناس درآمد

242

-

خانم نظری

14

مسئول استریل

412

-

*

34

-

-

-

-

15

انبارداری

413

33524463

آقای عباس نژاد

35

-

-

-

-

16

 خدمات اداری، امور رفاهی

314

33524462

آقای داداش زاده

36

کمیته انضباطی

218

33510058

آقای داداشیان

خانم استحمامی

17

صندوق

بخش ترمیم

415

33523894

*

37

بسیج جامعه پزشکی

238

-

دکتر صدیق

18

اتاق تفسیر- رادیولوژی

416

-

خانم آرمان طلب

خانم کریم دوست

38

بوفه

321

-

آقای جدی

19

رئیس امور عمومی

308

33521787

آقای موسوی

39

نگهبانی ورودی اصلی

500

-

آقای پورعشایری

20

قالبگیری

418

-

-

40

-

-

*

پذیرش

414

33524462

*

-

-

لابراتوار

418

*

-

-

-

-

بخش پروتز

430

*

بخش اطفال

431

*

بخش ارتودنسی

432

*

بخش پریو

433

*

بخش اندو

437

*

بخش تشخیص

440

*

رسیدگی

*

شماره تلفنخانه:  1-33512000 و 3- 33523890

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۴۰۰
-->