دفتر توسعه آموزش(EDO)

تعداد بازدید:۹۳۴۵

دکتر عباس عباسی قهرمانلو

سرپرست دفترتوسعه آموزش

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی

شماره تماس :۳۳۵۱۲۰۰ داخلی 

پست الکترونیک:  

 

کارشناسان EDO

 

رباب حسین پور

مسئول اعتباربخشی و طرح تحول نوآوری در آموزش

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

فریبا پاداشی

کارشناس EDO

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۰
-->