دفتر توسعه آموزش(EDO)

تعداد بازدید:۱۱۶۳۰

دکتر یوسف حمیدزاده اربابی

سرپرست دفترتوسعه آموزش

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت

شماره تماس : 33512000 داخلی 234

پست الکترونیک:  y.hamidzadeh@arums.ac.ir

کارشناسان EDO

 

رباب حسین پور

مسئول اعتباربخشی و طرح تحول نوآوری در آموزش

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

فریبا پاداشی

کارشناس EDO

رشته تحصیلی: روانشناسی بالینی

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۴۰۲
-->