معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۱۶۰۲۱

دکتر مهدی فضل زاده

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
مدرک: PhD
مرتبه علمی: استادیار

تلفن: ۳۳۵۱۱۰۲۷، تلفنخانه ۱-۳۳۵۱۲۰۰۰- ۳۳۵۲۳۸۹۰ الی ۳ داخلی ۲۰۲، پیش شماره ۰۴۵

پست الکترونیکی: m.fazlzadeh@arums.ac.ir ، m.fazlzadeh@gmail.com

 

وظایف معاون آموزشی دانشکده

  برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب

  برنامه ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش ( راه اندازی رشته های جدید

‏ مقطع تحصیلی بالاتر

برنامه ریزی برای ارتقای فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی و جذب اعضای هیات علمی جدید متناسب با نیاز های آموزشی.

نیازهای آموزشی:

برنامه ریزی برای بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادی مراجع بالاتر

برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعداد های درخشان

برنامه ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیات علمی و گروه های آموزشی در فرآیند های مدیریتی عملیاتی  و ارزشیابی

 هماهنگی:

هماهنگی با سایر واحدهای هم عرض در جهت نیل به اهداف سازمانی

هماهنگی با فعالیت های گروه های آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

هماهنگی فعالیت های اداری و واحد های تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه

برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست ها

برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی‏ معاونت های بهداشتی و درمانی و بیمارستان های آموزشی‏ نظام پزشکی و نظام پرستاری و به منظور ارائه پیشنهاد و جلب همکاری

نظارت:

نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی

نظارت بر فعالیت های اداره آموزش‏ واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده‏ واحد توسعه آموزش

نظارت بر حسن اجرای مقررات‏ آیین نامه ها و قوانین آموزشی

  اجرایی:

اجرای سیاست ها‏ خط مشی و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه

2 ارائه پیشنهادات‏ نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت های آموزش و اجرای سیاست ها و خط مشی های آموزشی در راستای مسئولیت های محوله.

ارجاع نامه های اداری و شکایات واصله به ادارات واحدهای مربوطه‏ دریافت پیشنهادات اعضای هیات علمی‏ گروه های آموزشی‏ واحدهای تابعه‏ دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدامات لازم شرکت در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیات رئیسه دانشکده

برگزاری کنفرانس های علمی کارگاه های آموزشی دوره های بازآموزی

انجام مکاتبات لازم با واحد های درون و برون سازمانی

ارزشیابی:

ارزشیابی درونی گروه های آموزشی واحد های آموزشی تابعه

ارزشیابی مستمر کارکنان آموزشی

ارزشیابی فرایند های آموزشی و برون دادها

ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده  ‏‏

 

آخرین ویرایش۱۱ آذر ۱۴۰۲
-->