معاونت آموزشی

تعداد بازدید:۱۲۵۶۶

دکتر مهدی فضل زاده

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
مدرک: PhD
مرتبه علمی: استادیار

تلفن: ۳۳۵۱۱۰۲۷، تلفنخانه ۱-۳۳۵۱۲۰۰۰- ۳۳۵۲۳۸۹۰ الی ۳ داخلی ۲۰۲، پیش شماره ۰۴۵

پست الکترونیکی: m.fazlzadeh@arums.ac.ir ، m.fazlzadeh@gmail.com

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۴۰۱
-->