پژوهش

تعداد بازدید:۷۵۵۴

نام و نام خانوادگی: مهندس طیبه صادقی

سمت: کارشناس پژوهش

رشته تحصیلی: کارشنارس ارشد مهندسی بهداشت محیط

تلفن تماس: داخلی 213

پست الکترونیک:  sadeghi.tayebe@gmail.com

 

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۴۰۱
-->