کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۶۶۱۹

دکتر مهدی وثوقی نیری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تلفن:04533513774

پست الکترونیک:  mvn_20@yahoo.com

 

دبیر کمیته :هلیا قلیزاده

رشته تحصیلی : بهداشت محیط

شماره تماس:04533513774

پست الکترونیک: 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۴۰۰
-->