کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۷۸۳۴

دکتر مهدی وثوقی نیری

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت محیط

شماره تلفن:04533513774

پست الکترونیک:  mvn_20@yahoo.com

 

دبیر کمیته :نفیسه سادات ایمانی

رشته تحصیلی : بهداشت عمومی

شماره تماس:04533513774

پست الکترونیک: ​​​​​​ nafisesadatimani20@gmail.com

 

 

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲
-->