رئیس امورمالی

تعداد بازدید:۵۵۶۷

حسن صوفی

رئیس امور مالی دانشکده بهداشت، دندانپزشکی، داروسازی 

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

تلفن مستقیم: ۳۳۵۲۵۴۳۳ -۰۴۵

تلفن داخلی: 310 تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

 

محمد حسین سعیدی

پست سازمانی: متصدی امور دفتری

رشته تحصیلی: حسابداری

شرح وظایف: مسئول دفترداری نظام نوین مالی و صدور چک

تلفن تماس:  ۳۳۵۲۵۳۵۸ داخلی8 23

نرگس کیانی

پست سازمانی: حسابدار

رشته تحصیلی: حسابداری

شرح وظایف: دریافت و پرداخت

تلفن تماس: داخلی 212 تلفنخانه ۱ -۳۳۵۱۲۰۰۰

 

 

علیرضا خویی زاده

پست سازمانی: 

رشته تحصیلی: 

شرح وظایف: 

تلفن تماس: 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۲
-->