ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۱۴۰۳۶

دکترهادی صادقی

رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت محیط
مدرک: دکتریPhD
مرتبه علمی: استادیار

تلفن تماس: ۳۳۵۱۳۷۷۵ -۳۳۵۲۳۸۹۰ الی ۳ و ۳۳۵۱۲۰۰۰ الی ۱
دورنویس: ۳۳۵۱۲۰۰۴
داخلی: ۲۰۰

پیش شماره ۰۴۵ برای خارج از استان اردبیل
پست الکترونیکی:
hsadeghi1079@gmail.com, h.sadeghi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۱
-->