رسالت و اهداف گروه

تعداد بازدید:۲۲۳

رسالت گروه

رسالت این گروه عبارت است از تربیت دانش آموختگان آگاه به مسائل علمی روز، توانمند و متخصص، کارآمد، مسئولیت پذیر و متعهد و کارشناسان صاحب‌نظر مورد نیاز در مؤسسات گوناگون، برنامه‌ریزی و مسائل  اجرائی نظیر بخش خصوصی یا دولتی در کلیۀ مسائل بهداشت محیطی از قبیل آب‌رسانی، تصفیۀ آب، جمع‌آوری فاضلاب‌های شهری و روستایی، تصفیۀ فاضلاب‌ها، مدیریت جمع‌آوری و دفع مواد زائد جامد، کنترل آلودگی هوا، بهداشت پرتوها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی و ... می باشد به نحوی که بتوانند خدمات لازم را در زمینه‌های مزبور ارائه نمایند و یا از طریق انجام پژوهشهای کاربردی به پیشرفت و گسترش دانش بهداشت محیط کمک کنند. این گروه در دانشکده بهداشت شکل گرفته تا با توجه به ارزش های حاکم بر جامعه و مقررات، قوانین، استانداردهای موجود و بر اساس دستاوردها، پیشرفت ها و تحولات منطقه ای و بین المللی برنامه های آموزشی جوانان مستعد و لایق کشور را در این زمینه و تخصصی ارائه نماید. دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود شناسائی، پیشگیری و کنترل آلاینده های محیطی را از طریق بر نامه ریزی طراحی، مدیریت، آموزش و اجرا در سطح مطلوبی انجام دهند.

 

شرح وظایف گروه

هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط.

تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است.

نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصلهای مصوب.

اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضاء گروه.

اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمان و تعیین کمبود واحدهای درسی آنان.

بررسی طرحهای تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده یا آموزشکده.

اظهار نظر درباره بورسها و ماموریتهای اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی پژوهشی دانشکده یا آموزشکده.

پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیات علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزدهای استخدام برای طی مراحل قانونی.

ارزیابی سالانه کارگروه  برای طرح در شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده.

برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه ریزی تفویض کرده است.

بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصلها و تجدید نظر در عنوان درس ها (از حیث اصلی یا اختیاری بودن)

 

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز (Vision)

ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای بایستی ﮔﺎم ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه علوم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردبیل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از اﻣﮑﺎﻧﺎت  ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎئل بهداشت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ مراﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دیگر اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک دارد.

 

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ (Mission)

ماﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻼت بهداشت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و اراﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف ﮐﻼن ذﯾﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد:

1. اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران، ﻣﺠﺮﯾﺎن، ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﺻﻨﻌﺖ و جامعه

2. ترﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

3. اراﯾﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت بهداشت ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ استان و منطقه

4. دستیابی به علم و فناوری روز، بومی سازی و کاربردی کردن یافته های آموزشی و پژوهش های ملی و بین المللی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید

5. ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی درون ﺑﺨﺸﯽ و ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ذﯾﻨﻔﻊ در راﺳﺘﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک

6. ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ بهداشت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وارﺗﻘﺎء سلامت

 

ارزش ﻫﺎ (Values)

  • حفظ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ
  • ﺗﻌﻬﺪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و اﻣﺎﻧﺖ داری در ﺧﺼﻮص اﯾﺪه ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی مطرح ﺷﺪه
  • رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ
  • رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد و اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ

 

اهداف

هدف کلی

هدف ﮐﻠﯽ ﮔﺮوه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻼق، ﻣﺤﻘﻖ، ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷت ﻤﺤﯿﻂ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ علم، ﻓﻨﺎوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه

اﻫﺪاف اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ (Targets)

1. تعلیم و تربیت نیروی انسانی ماهر و شایسته در رشته بهداشت محیط (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

2. حرکت به سمت اﺣﺮاز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ و ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ استان

2.  ﺗﺪارک اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ

3. اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آموزشی وﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر و آخرین یافته های علمی ملی و بین المللی و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ

4. ارﺗﻘﺎی ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و اﻧﻄﺒﺎق آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ

5. توسعه و استفاده از روشهای نوین آموزشی و نیز آموزش از راه دور (مجازی)

5. ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ

6. ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ در ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

7. اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺳﻮد آور جهت کارآفرینی و تولید ثروت

8. اﯾﺠﺎد ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

آخرین ویرایش۰۹ شهریور ۱۴۰۰
-->