امکانات و آزمایشگاههای تخصصی گروه

تعداد بازدید:۲۵۰

آزمایشگاهها

-آزمایشگاه عوامل شیمیایی و سم شناسی شغلی

-آزمایشگاه عوامل فیزیکی 

-آزمایشگاه ایمنی و ارگونومی

-آزمایشگاه تهویه صنعتی

 

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۰
-->